fbpx

BIG POS

ซอฟต์แวร์

พบกับซอฟต์แวร์ระบบ POS ของเรา: การขาย, ควบคุมสินคา้ คงคลัง, รายงานการวิเคราะห์, การสง􀑷ั อาหารจากพนักงานเสิร์ฟ, และโปรแกรม สะสมคะแนนลูกคา้ ปฏิวัติธุรกิจของคุณวันน!

ซอฟต์แวร์

พบกับซอฟต์แวร์ระบบ POS ของเรา: การขาย, ควบคุมสินคา้ คงคลัง, รายงานการวิเคราะห์, การสง􀑷ั อาหารจากพนักงานเสิร์ฟ, และโปรแกรม สะสมคะแนนลูกคา้ ปฏิวัติธุรกิจของคุณวันน!

BIG POS PRO

อัพเดทการขายของคุณใหทั้นสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและ
มีความยืดหยนุ่ ใชง้ านไดห้ ลากหลายและเป็นมิตรกับธุรกิจทุกประเภท

BIG POS LITE

สง􀑷ิ พน􀑸ื ฐานทค􀑷ี ุณตอ้ งการสำหรับการใหบ้ ริการประจำวัน ใชใ้ นการ
จัดการการขายและฐานขอ้ มูลลูกคา้ การจัดการสินคา้ คงคลังและการ ติดตามผลงานของพนักงาน

BIG INVENTORY

แอปพลิเคชันบนมือถือทจ􀑷ี ัดการการติดตามสต็อกอย่างง่ายดายในรูป
แบบทอ􀑷ี ่านง่าย ตรวจสอบสต็อกของธุรกิจของคุณไดทุ้กทต􀑷ี ลอดเวลา!

BIG ANALYTICS

วิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจของคุณจากระยะไกล ติดตามการเติบโตของยอด
ขาย กิจกรรมของพนักงานและผลิตภัณฑ์ทัง􀑸 หมดในแอปพลิเคชัน เดียว มอนิเตอร์ขอ้ มูลธุรกิจของคุณไดทุ้กทต􀑷ี ลอดเวลา!

big waiter transparent

BIG WAITER

ไดรั้บความช่วยเหลือเพม􀑷ิ เติมสำหรับการดำเนินการรา้ นอาหารของคุณ
เปลย􀑷ี นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนใหเ้ ป็นอุปกรณ์รับออร์เดอร์

B REWARDS

ทำใหลู้กคา้ ตน􀑷ื เตน้ ดว้ ยโปรแกรมสะสมคะแนนสิทธิพิเศษ รวมคะแนน
และแลกรับของขวัญ! พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกคา้ ดว้ ย B Rewards

kds cds transparent

KDS & CDS

ทนทานสูงสำหรับสถานการณ์ในครัว ใหก้ ารสอ􀑷ื สารการสง􀑷ั อาหารได
อย่างราบรน􀑷ื และสรา้ งกระบวนการทำงานทร􀑷ี าบรน􀑷ื ดว้ ยคุณสมบัติ KDS-CDS ของเรา

ทดลองใช้งานได้ฟรี

WordPress Video Lightbox Plugin